Regulamin

Regulamin korzystania z usług Biura Badań i Analiz Statystycznych przez studentów/doktorantów

§ 1

1. Niniejszy regulamin zwany dalej regulaminem określa zasady świadczenia usług przez Biuro Badań i Analiz Statystycznych z siedzibą w Rzeszowie prowadzone przez Krzysztofa Kalitę , REGON 180453839. NIP 813-329-49-21.
2. Ilekroć w regulaminie występuje skrót ”BBIAS” – mowa jest o Biurze Badań i Analiz Statystycznych czyli zleceniobiorcy. Ilekroć w regulaminie występuje słowo „klient” – oznacza to zleceniodawcę
3. Regulamin dotyczy korzystania z usług, w których klient posiada do analizy gotowy materiał badawczy. W przypadku korzystania z usług takich jak wykonywanie procesu badawczego, budowy narzędzi badawczych oraz przeprowadzania badań wraz z analizą zastosowanie mają odrębne postanowienia.

ZASADY OGÓLNE

§ 2

BBIAS wykonuje wszelkie analizy statystyczne zgodnie z przyjętymi zasadami metodologicznymi.
BBIAS zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia, którego wykonanie byłoby niezgodne z zasadami metodologicznymi lub też prowadziło do naruszenia przepisów obowiązującego prawa.

§ 3

1. BBIAS wykonuje analizy statystyczne z wykorzystaniem narzędzi, na które posiada umowę licencyjną.
2. Charakter przedstawianych tabel i/lub wykresów jest zgodny z sensem metodologicznym, a jego układ graficzny występuje w formie przyjętej przez międzynarodowy program do analiz statystycznych SPSS.

§ 4

1. BBIAS działa na zasadzie współpracy między klientem oraz promotorem jego pracy.
2. Klient ma prawo i obowiązek przedłożyć wszelkie materiały niezbędne do wykonania zleconych firmie analiz.
3. Klient nie może w ramach współpracy z BBIAS narzucać swoich zasad czy metod wykonania podczas zleconych firmie badań lub analiz, w każdym przypadku gdy nie są zgodne z założeniami metodologicznymi.

PRAWA KLIENTA

§ 5

1. Klient w ramach współpracy z BBIAS uzyskuje prawo do bezpłatnego skorzystania z usługi polegającej na pokazaniu przykładowej tabeli, która nie dotyczy jego badań celem wyjaśnienia sposobu interpretacji.
2. W ramach powyższego BBIAS zobowiązuje się wyjaśnić wszelkie wątpliwości interpretacyjne klienta.
3. W przypadku wskazanym w punkcie 1 klient ma pełne prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zaś BBIAS zobowiązuje się owe prawo uszanować.
4. Uprawnienie wskazane w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie dotyczą sytuacji gdy klient dostarcza niezbędne materiały do analiz, wówczas uważa się, że klient zgadza się na warunki i sposób przedstawiania tabel z wykorzystaniem narzędzi, na które BBIAS posiada licencję oraz jest zobowiązany do dokonywania zapłaty za poszczególne części analiz.

PRAWA FIRMY

§ 6

BBIAS ma prawo do odstąpienia od umowy z klientem, gdy zlecenie klienta godzi w dobre imię BBIAS, narusza przepisy obowiązującego prawa lub też gdy klient próbuje wymusić na BBIAS sposób działania niezgodny z prawem, a także każdorazowo gdy klient zmienia bez uzgodnienia warunki zawartej umowy lub działa wbrew jej treści.

§ 7

1. BBIAS nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zleconych badań oraz analiz, wynikające z winy klienta.
2. W przypadku wskazanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu BBIAS zastrzega sobie prawo do wykonania zleconych analiz w pierwszym możliwym terminie nie krótszym jednak niż 7 dni liczonym od momentu gdy otrzyma od klienta jasny sprecyzowany zakres działań oraz materiały, w przeciwnym wypadku termin wykonania analizy może ulec dalszemu przedłużeniu.

PŁATNOŚCI

§ 8

1. Klient ma prawo do negocjacji ceny za wykonaną usługę, wówczas gdy koszt za kolejną część analiz przekracza o 20% kwotę pierwszej części za wykonanie usługi.
2. Gdy usługa zawiera więcej jak 2 części wówczas BBIAS ustala dodatkowe warunki zapłaty za kolejne części usługi bezpośrednio z klientem przed przystąpieniem do wykonywania usługi.
3. BBIAS zastrzega sobie prawo do weryfikowania wcześniej umówionych kwot zgodnie z ilością wykonywanej pracy, o czym jest również informowany klient podczas nawiązania współpracy.
4. Weryfikacja wynagrodzenia należnego BBIAS w przypadku wskazanym w pkt 3 niniejszego paragrafu będzie uzgadniana na bieżąco z klientem przed przystąpieniem do wykonania kolejnych części usługi. W przypadku zgody klienta na przedstawioną cenę BBIAS wykona wspomnianą część usługi.

§ 9

Należności za wykonywane poszczególne części analiz klient obowiązany jest uiszczać do 5 dni roboczych na wskazane konto bankowe BBIAS.

§ 10

BBIAS wystawia na wyraźną prośbę klienta zaświadczenie o wykonywanych analizach w chwili, gdy ten zapłaci za wykonane dzieło. Wszelkie treści jakie mają znaleźć się na rachunku w celu rozliczania np. z grantów czy dotacji, mają zostać przesłane przez klienta na specjalnym zaświadczeniu wydawanym przez BBIAS.

§ 11

BBIAS ma prawo do wystawiania dodatkowych rachunków, w chwili, gdy klient podaje niepoprawny materiał do analiz a potem w wyniku popełnionego przez niego błędu wysyła poprawny.

UPRAWNIENIA GWARANCYJNE

§ 12

1. Zgłoszenia wszelkich błędów przez Klienta , wynikające ze złej analizy wykonanej przez BBIAS mają być opisane przez promotora pracy oraz powinny być podpisane przez niego. Klient ma również prawo zgłoszenia w owym momencie swoich uwag i zastrzeżeń.
2. W sytuacji wskazanej w pkt 1 niniejszego paragrafu jeżeli uwagi z punktu metodologicznego są uzasadnione BBIAS bezpłatnie wykona poprawę wykonanej analizy.
3. Uprawnienie klienta do wykonania bezpłatnej analizy na jego rzecz zostaje wyłączone gdy klient błędnie wskazał zakres analizy lub też dostarczył nieprawidłowe dane do jej wykonania.
4. W przypadku wskazanym w pkt 1 BBIAS nie podejmie się poprawy analiz wskazanych przez promotora, jeżeli są one niezgodne z zasadami metodologicznymi.
5. Jeśli poprawa danej tabeli/wykresu/zależności nie może być wykonana w sposób przedstawiony przez klienta, promotora, firma każdorazowo zobowiązuje się podać przyczyny niemożności jej wykonania

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Klient ma prawo do otrzymania niniejszego regulaminu w chwili wyraźnej prośby. O wymienionym fakcie firma każdorazowo podczas rozpoczęcia współpracy/ rozmów/ negocjacji z klientem informuje wymienionego.

§ 14

Jakiekolwiek przekształcenie wykonanych przez BBIAS tabel, opracowań, analiz, dokonane samodzielnie przez klienta powoduje całkowite wyłączenie odpowiedzialności firmy, w szczególności firma nie ponosi wówczas odpowiedzialności za jej układ graficzny oraz sens prezentowanych wyników i szkodę z tego wynikłą.

§ 15

Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest równoznaczne z akceptacją jego treści i zawartych w nim postanowień.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają umowa łącząca strony oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2009 r.

Zapraszamy do współpracy!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do kontaktu korzystając
z poniższych danych teleadresowych bądź formularza kontaktowego.

Biuro Badań i Analiz Statystycznych

Właściciel

dr Krzysztof Kalita – specjalista ds. badań i analiz

Adres

ul. Malownicza 36, Rzeszów
Kod pocztowy: 35-304

Telefony

Telefon stacjonarny: 017 25 00 517
Telefon komórkowy: 698 311 284

Adres e-mail

biuro@bbias.com.pl

NIP

813-329-49-21

REGON

180453839

Formularz kontaktowy

Uzupełnij wszystkie pola i wyślij zapytanie

* - pola obowiązkowe

Wypełnienie formularza oznacza przetwarzanie przez BIURO BADAŃ I ANALIZ STATYSTYCZNYCH podanych w formularzu danych osobowych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie. Tutaj dowiesz się kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane.